Rezervovať

Všeobecné zásady pre spracúvanie osobných údajov

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane


fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)


 

 1. PREVÁDZKOVATEĽ:

 • ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o., so sídlom: Drienica 566, 083 01 Drienica,  IČO: 36 511 595, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  oddiel: Sro, vložka číslo: 16857/P (ďalej len Spoločnosť“

 1. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV (aké osobné údaje sú spracúvané):

 • podobizeň fyzickej osoby zachytená na video zázname

 1. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • bezpečnosť a ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa,
  najmä ochrana života, zdravia a majetku prevádzkovateľa a   prevencia proti krádežiam

 1. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 1. OKRUH DOTKNUTÝCH OSÔB:

 • každá fyzická osoba, ktorá vstupuje do vnútorných a


  vonkajších priestorov prevádzkovateľa (Hotel Šomka)

 1. POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje sa spracúvajú a používajú iba spôsobom, ktorý je primeraný účelu,
na ktorý boli zhromaždené. K prenosu osobných údajov nedochádza. 
Osobné údaje sa nezverejňujú a neposkytujú žiadnym tretím osobám s výnimkou tretích
osôb uvedených nižšie. 

Osobné údaje sa neuchovávajú dlhšie, než je potrebné.
 

 1. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • orgány činné v trestnom konaní,

 • súd

 1. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

7 dní

 1. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Za účelom ochrany osobných údajov boli zavedené primerané fyzické,

technické a organizačné opatrenia, a to:

 • fyzické zabezpečenie

 • obmedzenie prístupu k osobným údajom

 • ochrana heslom

 • minimalizácia údajov

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

 • právo na prístup k osobným údajom

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov

 • právo na vymazanie osobných údajov

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť

prostredníctvom písomnej alebo elektronickej žiadosti na vyššie uvedenej adrese.

75 € osoba/pobyt

Balík FAMILY PACKET

 • od: 12.05.2020
 • do: 12.05.2020
Rezervuj online
119 € izba/pobyt

Balík LOVE STORY

 • od: 12.05.2020
 • do: 12.05.2020
Rezervuj online

Balík Kongres

 • od: 22.07.2020
 • do: 22.07.2020
Rezervuj online
SKI Lysá
SKI Drienica
Cykloturistika
Bowling

Rezervovať online - Book direct

Pri online rezervácií priamo na našom webe rezervujete najvýhodnejšie. Kliknutím spustite web booking.

Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.
Viac informácii o cookies.
SÚHLASÍM