Rezervovať

Všeobecné zásady pre spracúvanie osobných údajov

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane


fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)


 

 1. PREVÁDZKOVATEĽ:

 • ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o., so sídlom: Drienica 566, 083 01 Drienica,  IČO: 36 511 595, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  oddiel: Sro, vložka číslo: 16857/P (ďalej len Spoločnosť“

 1. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV (aké osobné údaje sú spracúvané):

 • podobizeň fyzickej osoby zachytená na video zázname

 1. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • bezpečnosť a ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa,
  najmä ochrana života, zdravia a majetku prevádzkovateľa a   prevencia proti krádežiam

 1. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 1. OKRUH DOTKNUTÝCH OSÔB:

 • každá fyzická osoba, ktorá vstupuje do vnútorných a


  vonkajších priestorov prevádzkovateľa (Hotel Šomka)

 1. POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje sa spracúvajú a používajú iba spôsobom, ktorý je primeraný účelu,
na ktorý boli zhromaždené. K prenosu osobných údajov nedochádza. 
Osobné údaje sa nezverejňujú a neposkytujú žiadnym tretím osobám s výnimkou tretích
osôb uvedených nižšie. 

Osobné údaje sa neuchovávajú dlhšie, než je potrebné.
 

 1. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • orgány činné v trestnom konaní,

 • súd

 1. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

7 dní

 1. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Za účelom ochrany osobných údajov boli zavedené primerané fyzické,

technické a organizačné opatrenia, a to:

 • fyzické zabezpečenie

 • obmedzenie prístupu k osobným údajom

 • ochrana heslom

 • minimalizácia údajov

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

 • právo na prístup k osobným údajom

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov

 • právo na vymazanie osobných údajov

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť

prostredníctvom písomnej alebo elektronickej žiadosti na vyššie uvedenej adrese.

75 € osoba/pobyt

Balík FAMILY PACKET

 • od: 12.05.2020
 • do: 12.05.2020
Rezervuj online
119 € izba/pobyt

Balík LOVE STORY

 • od: 12.05.2020
 • do: 12.05.2020
Rezervuj online

Balík Kongres

 • od: 22.07.2020
 • do: 22.07.2020
Rezervuj online
SKI Lysá
SKI Drienica
Cykloturistika
Bowling

Rezervovať online - Book direct

Pri online rezervácií priamo na našom webe rezervujete najvýhodnejšie. Kliknutím spustite web booking.

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím